ČAKAJTE PROSÍM...

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie k spracovaniu osobných údajov

Naša spoločnosť PVM Systém s.r.o. so sídlom Štefánikova 1188, 90801 Kúty, IČO 54519136 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní.  V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti alebo e-mailom na adresu pvmsystem@pvmsystem.sk.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Naša spoločnosť PVM Systém s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať našu spoločnosť PVM Systém s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom.   Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správcu.

S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu. 

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07  Bratislava 27
Slovenská republika

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail pvmsystem@pvmsystem.sk alebo písomne na sídlo našej spoločnosti:

PVM Systém s.r.o.
Štefánikova 1188
90801 Kúty

Webové stránky – súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na serveroch poskytovateľov našich webhostingových služieb. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:
  • Vaša Adresa IP
  • Otváraná stránka nášho webu
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia vášho prehliadača
Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Zasielanie noviniek na e-mail

V prípade, že máte záujem od našej spoločnosti Ing. Peter Mikulička PVM Systém dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takým využívaním vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely. Na správu a zasielanie e-mailov s novinkami a akciami používame aplikáciu Mailchimp. Naša spoločnosť neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od nás nechcete dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy tu, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov

V nasledujúcom zozname nájdete, ako naša spoločnosť Ing. Peter Mikulička PVM Systém spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Kategória: E-shop

Objednávka e-shop

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Plnenie zmluvy
Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Plnenie zmluvy - dodanie tovaru
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT, Prepravné služby


Faktúra E-shop

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Zákonná povinnosť
Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), Číslo bankového účtu (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Fakturácia tovaru podľa objednávky
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT
Príjemcovia - Účtovníctvo, orgány štátnej správy


Telefonická objednávka e-shop

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Plnenie zmluvy
Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), Číslo bankového účtu (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Plnenie zmluvy - dodanie tovaru
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT, Prepravné služby


E-mailová objednávka e-shop

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Plnenie zmluvy
Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), Číslo bankového účtu (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Plnenie zmluvy - dodanie tovaru
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT, Prepravné služby


Newsletter

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Súhlas
Osobné údaje - Email (Osobný údaj)
Účel spracovania - Informovanie o novinkách a akciách.
Doba spracovania - do odvolania súhlasu
Spracovatelia - IT


Reklamácia E-shop

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Zákonná povinnosť
Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Vybavenie reklamácie
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT


Live Chat dopyt

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Oprávnený záujem
Osobné údaje - Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj)
Účel spracovania - Odpoveď na dopyty a otázky na Live chate na webstránke.
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT


SMS avízo o expedícii objednávky

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Oprávnený záujem
Osobné údaje - Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Avizovanie o vybavení e-shopovej objednávky
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT


Heureka dotazník

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Oprávnený záujem
Osobné údaje - Email (Osobný údaj), Informácie o nákupe (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania - Zaslanie dotazníka spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi.
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT


Smartsupp nahrávky

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Oprávnený záujem
Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Informácie o nákupe (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Zlepšovanie funkcionality webstránky a odhaľovanie chýb
Doba spracovania - 1 rok
Sprostredkovatelia - IT

Kategória: Predajňa

Objednávka na predajni

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Plnenie zmluvy
Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Plnenie zmluvy - dodanie tovaru
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT


Faktúra

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Zákonná povinnosť
Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Fakturácia tovaru alebo služieb
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT
Príjemcovia - Účtovníctvo


Reklamácia predajňa

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Zákonná povinnosť
Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Vybavenie reklamácie
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT


Ponuka objednávky

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Oprávnený záujem
Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Vypracovanie cenovej ponuky na základe dopytu
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT


Dodací list

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Oprávnený záujem
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Výdaj tovaru na dodací list pre neskoršiu fakturáciu
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT


Predaj na splátky

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Zákonná povinnosť
Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), Číslo bankového účtu (Osobný údaj), Číslo OP (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania - Predaj tovaru na splátky
Doba spracovania - časovo neobmedzene
Spracovatelia - IT, Spoločnosti poskytujúce predaj na splátky

Kategória: Všeobecné

E-mailová komunikácia

Údaje boli získané od iného subjektu - Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe - Nie
Právny titul - Oprávnený záujem
Osobné údaje - Email (Osobný údaj)
Účel spracovania - Odpoveď na e-mailové dopyty, otázky
Doba spracovania - 1 rok
Spracovatelia - IT

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

K odovzdávaniu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dňa v stredu, 23. mája 2018.